APERIO

Centrum Rozwoju APERIO
Sylwia Sołtysiak pedagog terapeuta integracji sensorycznej Kalisz APERIO

Sylwia Sołtysiak

Pedagog • Oligofrenopedagog • Trener TUS • Terapeuta Ręki • Pedagog Specjalny Dzieci Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu • Terapeuta Si • 

Pedagog Sylwia Sołtysiak
Jestem pedagogiem oraz oligofrenopedagogiem. Na Uniewersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobyłam tytuł magistra z pedagogiki. Specjalność jaką wybrałam, to Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna.
Ukończyłam również studia licencjackie na kierunku: Zarządzanie Działalnością Socjalną w Akademii Kaliskiej. Uczęszczałam również przez okres 2 lat, na wykłady i zajęcia z dziedziny Socjoterapii i Promocji Zdrowia.

Ponadto zrealizowałam studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne z nauczaniem początkowym. Jestem także absolwentką podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Obecnie jestem w trakcie specjalizacji na kierunku: pedagog specjalny – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z Treningiem Umiejętności Społecznych oraz elementami Integracji Sensorycznej.

Aktualnie jestem Trenerem TUS oraz posiadam uprawnienia Terapeuty Ręki I i II stopnia z elementami grafomotoryki. Uczelnie, w których zdobyłam wiedzę, to: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Akademia Kaliska, Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zawodowe opanowałam prowadząc zajęcia rewalidacyjne, pracując jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz pedagog specjalny, na stanowisku nauczyciela wspomagającego w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Odbyłam także szereg praktyk, m.in.: w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu, w Domu Pomocy Społecznej, w przedszkolu integracyjnym, w szkole podstawowej.

Nieustannie poszerzam swoje umiejętności poprzez podejmowanie studiów podyplomowych, uczestnictwo w szkoleniach, czy kursach.

Prywatnie interesuje się prowadzeniem animacji dla dzieci, a także fotografią.