APERIO

Centrum Rozwoju APERIO
pedagog Kalisz Aneta Plota

Aneta Plota

Pedagog Kalisz • Oligofrenopedagog •Nauczyciel edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej • Terapeuta pedagogiczny • Terapeuta osób ze spektrum autyzmu z Treningiem Umiejętności Społecznych • 

Pedagog Kalisz Aneta Plota

Absolwentka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze stopniem magistra edukacji wczesnoszkolnej i sztuki oraz Studium Nauczycielskiego z wychowania przedszkolnego.

Ukończyła Studia podyplomowe: Terapii Pedagogicznej, Oligofrenopedagogiki oraz Terapii osób ze spektrum Autyzmu z Treningiem Umiejętności Społecznych.

Doświadczenie zawodowe – Pedagog Kalisz Aneta Plota 

Jest czynnym nauczycielem z długoletnim stażem zawodowym. Pracuje w podstawowej szkole ogólnodostępnej.
Ma doświadczenie pracy z dziećmi o specyficznych trudnościach dydaktyczno- wychowawczych; dysleksją rozwojową, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzoną koncentracją uwagi oraz z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego.

Indywidualizuje pracę z uczniami zgodnie z opinią i wskazówkami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
Prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej, w celu wyrównywania szans edukacyjnych, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz specjalistyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne.

Wszelkie trudności szkolne niweluje bazując na mocnych stronach dziecka. Proponuje odpowiednie oddziaływania specjalistyczne, które minimalizują niepowodzenia szkolne, motywują dziecko i dają w rezultacie poczucie sukcesu.


W Centrum Rozwoju APERIO

zajmuje się terapią pedagogiczną oraz zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych. Pracuje z dziećmi z : ryzyka dysleksji, opóźnieniami rozwojowymi, specyficznymi problemami szkolnymi oraz z trudnościami emocjonalnymi.
Prowadzi indywidualną terapię dla dzieci w spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera.
Do każdego uczestnika terapii dostosowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny oraz kreatywne, aktywizujące metody nauki.